Zašto piti vodu „Ledena kap“

 

Čovek savremenog doba, a naročito čovek iz urbanih sredina koji vodu za piće koristi iz vodovoda, najčešće i ne razmišlja o kvalitetu vode za piće „o tome brinu stručne ustanove koje vrše stalnu kontrolu kvaliteta i staraju se da do potrošača dođe zdrava voda. Medjutim nije moguće svakodnevno vršiti detaljne analize i utvrđivati prisustvo svih mogućih supstanci koje se mogu naći u vodi. Analize se svode samo na određeni broj primesa i vrše se na uzorcima uzetim sa mesta odakle se vrši snabdevanje vodom, ali čak i pod predpostavkom da je voda u glavnim rezervoarima za snabdevanje potpuno ispravna , ne znači da će njen kvalitet na izlasku iz slavine biti isti kao na izvorištu.